Лесното застраховане е онлайн | 24ins.bg
Лесното застраховане е онлайн
0700 4 24 24
на цената на един градски разговор

Информация във връзка с Чл. 325 от Кодекса за застраховане


1. Фирма Брокер Инс ООД е регистрирана на 09.11.1998г. с фирмено дело № 12979/1998г. на Софийски Градски Съд със седалище и адрес на управление град София, община Триадица, ул. Кърниградска 3.


2. С решение № 8 от 23.03.2000 г. и № 499-3Б от 21.07.2006 г. на Комисията за финансов надзор към Министерството на Финансите, Брокер Инс ООД получи правото да извършва дейност като застрахователен брокер. Регистрацията може да бъде проверена на адрес http://www.fsc.bg/bg/registri-i-spravki/ - Електронен регистър и картотека – Застрахователни брокери.


3. Брокер Инс ООД не притежава пряко или чрез свързани лица повече от 10% от гласовете в общото събрание или от капитала на застраховател.


4. Застраховател или контролиращо дружество на застраховател не притежават пряко или чрез свързани лица повече от 10% от гласовете в общото събрание или от капитала на Брокер Инс ООД.


5. Жалби срещу действия на служители на Брокер Инс ООД могат да бъдат подавани до централния офис на дружеството на адрес: София, ул. Кърниградска 3 или по електронна поща на адрес office@brokerins.bg.


6. Жалби срещу Брокер Инс ООД и срещу негови служители могат да се подават и в Комисията по Финансов Надзор, дирекция "Застрахователен Надзор" на адрес: София 1000, ул. Будапеща 16 или по електронна поща на адрес delovodstvo@fsc.bg.


7. Брокер Инс ООД не осъщестява застрахователно посредничество от името на застраховател, а представлява ползвателите на застрахователни услуги.


8. Брокер Инс ООД предоставя съвети в качеството си на застрахователен брокер относно разпространяваните от него застрахователни продукти, съгласно чл. 325а, ал. 5 от КЗ – въз основа на справедлив и личен анализ.


9. При осъществяване на дейността си Брокер Инс ООД получава възнаграждение, формирано като процент от платената застрахователна премия. В отделни случаи с цел покриване на административните си разходи Брокер Инс може да начисли и допълнителна такса.